GLOBALISERING 1. del

Antikrists rige (Det store Babylon)

Åb. 12,9:

Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.

Åb. 13,1-4: Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på sine horn ti kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne.  Det dyr, jeg så, lignede en panter, dets fødder var som en bjørns og dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.  Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren,  og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?«

Da Satan i sin egenskab af overengel blev så imponeret over sin egen skønhed og styrke (han er det mest magtfulde væsen Gud har skabt uden at kopiere sig selv) at det gjorde ham så stolt at han troede at han kunne ”vippe Gud af pinden” og overtage magten.

    Da erfarede han at Gud er magtfuld nok til at selv om han (Satan) havde fået 1/3 af englene med i oprøret, så kastede Gud ham og hans sammensvorne ud af sin himmel og ned i det vi ofte kalder himlen (den øvre atmosfære,  hvor passagerfly flyver), og i de sidste dage op til Jesu genkomst vil han blive forstødt derfra og kastet ned på jorden, her vil han bruge et menneske (Antikrist), som sin håndlanger til at underlægge sig  verden. Ham (Antikrist) giver han hele sin magt, og Antikrist vil bekæmpe Guds sande kirke på to måder: dels ved fysisk forfølgelse, som dragen er et billede på, og dels ved åndelig forførelse, som slangen er et billede på (slangen forførte Eva i paradisets have). Dragen og fysisk forfølgelse virker skræmmende, men husk at slangens bid er lige så dødelig,som dragens bid.

   Antikrist vil selvfølgelig bruge mennesker i sin tjeneste, så vi bør være opmærksomme på mennersker, der i deres handlemåder og gerninger viser at de tjener Guds modstander. Første John. 2,18 fortæller os at der altid har været mange antikrister. Hver af disse antikrister besidder karaktertræk, som viser karaktertræk, som  den endelige Antikrist vil have. Det vil jeg forklare lidt om i en underside her på hjemmesiden.

Lige et par ord om sprog:

hen igennem hjemmesiden har jeg indsat en række  videoer, som er engelsksprogede. Det ideelle ville være at jeg satte danske undertekster på dem alle sammen, men jeg har så mange opgaver at jeg ikke kan overkomme dem alle sammen, og er derfor indtil videre nødt til at sætte min lid til at læserne af hjemmesiden her er dygtige til engelsk, hvilket rigtig mange skandinaver jo er nu om dage.

 

Billedmosaikken herover kan måske nok forekomme lidt voldsom og fantasifuld, men det er et  forsøg på  at gengive billedsproget i Johannes Åbenbaringen.

GLOBALISERING 1. del

Som indledning til artiklen her vil jeg påpege at Gud er almægtig, og at Han i visse tilfælde bruger sine modstandere til at føre sine egne planer ud i livet.

Han manipulerede for eksempel Satan til at få sine (Satans) tjenere til at korsfæste Jesus, hvilket førte til at Jesus overvandt døden og opstod fra de døde, så Han kunne meddele apostlene »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.   Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«. Der blev grunden lagt til at Han ved dagenes ende kan vende tilbage og vinde den endelige sejr, eller som vi læser i  2.Tess. 2, 3-9: Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer?  I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde.  For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.  Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.

Og i Åb. 18,1-2: Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Den råbte med kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr.

Akkurat, som Gud udnyttede Satan selv til at vinde sin første sejr over Satan for 2.000 år siden vil Gud udnytte Satan igen for at vinde sin endelige sejr, og vi vil se, og ser allerede nu et kolossalt moralsk forfald, i vores samfund, som et middel til at nedbryde samfundenes evne til at modstå en underlæggelse af hele verden under nogle magtfulde mænd.          Moralsk forfald er Satans virkemiddel, men Gud udnytter ham til at få Guds egne planer gennemført.

Du spørger måske: ”Jamen er det Guds plan at verden skal føres ud i umoral og syndigt forfald?” Jeg  tror ikke at Gud ønsker en sådan verden, men Gud er hellig, og Han er en fortærende ild står der, og dem, der bliver ved med at vende Ham ryggen og leve efter deres egne lyster. Dem straffer Han ved at overgive dem til forførelse. De beskrives i  2. Tess. Som dem, der ikke har taget imod kærlighed til Sandheden, og der står så at fordi de ikke har taget imod kærlighed til Sandheden,  så sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,  for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

1992 oversættelsen af Bibelen fortæller os i Ap. Ger. 17, 26-27: 

og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo –   for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os.

En mere korrekt oversættelse ville lyde således: og Han skabte fra ét menneske, alle nationer hvor menneskeheden kan leve på jordens overflade, idet Han fastsatte tider og grænser for deres beboelse. for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os.

Her ser vi altså at Gud ikke er globalist, men nærmere nationalist idet Han har skabt nationer til sit eget formål, og det bekræftes yderligere af det vi læser i

Jer. 18, 1-10: Det ord, som kom til Jeremias fra Herren:   Gå ned til pottemagerens hus; der skal du få mine ord at høre. 

Så gik jeg ned til pottemagerens hus; han sad og arbejdede ved drejeskiven. 

Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det.

  Da kom Herrens ord til mig:  Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør? siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd er I i min hånd, Israels hus.  Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det.Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det.  Snart lover jeg et folk eller et kongerige at bygge det op og plante det. Men hvis det

gør, hvad der er ondt i mine øjne, og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre mod det.


Dette skriftsted er yderligere forklaret i Rom. 9,14-23:Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret hos Gud? Aldeles ikke!   Han siger jo til Moses: »Jeg forbarmer mig, over hvem jeg vil, og viser nåde, mod hvem jeg vil.«  Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed.   Skriften siger jo til Farao: »Jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden.«  Så forbarmer han sig altså, over hvem han vil, og forhærder, hvem han vil.  Nu vil du sige: Hvad har han så mere at bebrejde os? For hvem kan stå hans vilje imod? Menneske! Hvem er du da, siden du går i rette med Gud? Kan det, der er formet, sige til ham, der formede det: Hvorfor har du lavet mig sådan?  Er pottemageren ikke herre over sit ler, så at han af den samme masse kan lave fornemme kar og kar til dagligt brug?  Og hvad nu, om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt, i stor langmodighed har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse, og gjort det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over de kar, som han har forbarmet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed?

Gud bruger nationer i sin plan for verdens gang. Nogle nationer får fornemme (ærefulde) opgaver, andre nationer får opgaver, der ikke er så ærefulde, men de har alle en funktion.

Men vi ved at alt det Gud siger er godt, det forsøger Satan at nedbryde, og derfor kan det ikke undre at Esajas giver os denne endetidsprofeti i Es. 10,26-27:Men når Herren har fuldført hele sit værk på Zions bjerg og i Jerusalem, vil jeg straffe Assyriens konge for frugten af hans hjertes hovmod og for hans stolte øjnes pral.  For han har sagt: »Jeg greb ind med min stærke hånd og i min visdom, for jeg er klog. Jeg fjernede folkenes grænser og plyndrede deres skatte; som den mægtige styrtede jeg herskere fra tronen.

Udtrykket Assyriens konge bruges her som et metafor for Satan. Hans plan er at opløse nationer og deres grænser, og udplyndre deres skatte. 

Hvordan det foregår med at udplyndre nationer, og særligt de tredjeverdenslande som har korrupte ledere har John Perkins, som har været en af globalisternes hit men  beskrevet i sin bog confessions of an economic hit man ( en økonomisk hit mans bekendelser), bogen er ikke tykkere end at den er til at komme igennem, og jeg kan stærkt anbefale den for dem, der ønsker at være godt informeret, og vide lidt om hvad der  foregår direkte fra en person, der var centralt placeret  og aktivt medvirkende i disse forbryderiske aktiviteter. Du kan købe bogen enten som trykt bog eller, som kindle bog (Amazones form for E- bog ), som er et system jeg er blevet meget glad for at bruge. Jeg læser næsten alle mine bøger på den måde i dag,  du kan komme direkte til køb af bogen ved at klikke her. 

Den videre beretning om globalisering finder du i menupunktet "Del 2" som du kan komme direkte til ved at klikke her.