BABYLON

BABYLON

Babylon er både en historisk virkelighed og et gammeltestamentligt billede på det kommende Det Store Babylon, som omtales i Åbenbaringsbogen kapitel 16, 17 og 18,

Stort set samtlige religioner  i verden (husk at bibelsk kristendom er ikke religion. Hvilket du kan få forklaret ved at klikke her) kan spores tilbage til det oprindelige Babylon. Et fællestræk ved det oprindelige Babylon og endetidens Det Store Babylon er at magthaverne samler alle religioner ”under en hat”, og al politik, handel og økonomi er centralt styret. Hvilket jo er globalisternes erklærede mål med undskyldning i at det vil sikre fred og stigende velstand.

der står således i Åb. 18, 21:

Så løftede en mægtig engel en sten som en stor møllesten og kastede den i havet og sagde:
      Sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkulds ned 

og ikke findes mere.

og videre:

Frelsen og æren og magten er vor Guds,
 sande og retfærdige er hans domme.
      Han har dømt den store skøge, som fordærvede verden med sin utugt,
      han har hævnet sine tjeneres blod på hende.

Det er et billede på Guds dom over skøgen Babylon (Antikrists rige)

Vi kan læse sådan i 1. Mosebog kapitel 11 vers 1-9:  Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål.  Da de brød op mod øst, stødte de på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned.  De sagde til hinanden: »Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!« De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel.  Så sagde de: »Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.«  Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskene byggede.  Så sagde Herren: »Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem.  Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.«  Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen.  Derfor hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.

 


Sinear ligger i floddeltaet, der dannes af floderne Eufrat og Tigris. ”lad os skabe os et navn sagde de”

Filosofien er ”Lad os stå sammen og blive stærke”. Det lyder umiddelbart godt og tilforladeligt, men Gud gennemskuede den underliggende motivation.

 I edens have lokkede slangen (Satan) menneskene til at handle imod Guds befaling ved at friste dem med tanken om at de selv kunne blive guder. Det er beskrevet således i 1. Mosebog kapitel 3, hvor slangen lokker Eva i følgende samtale: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?«  Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.«  Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø!  Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.«

Adam og Eva overtrådte Guds bud og spiste af frugten og indså derefter straks at de var nøgne syndere, og så kom frygten for konsekvenserne og lysten til at skjule synden (dække over nøgenheden med en klædning af blade). Som nævnt har alle kendte falske religioner har deres udspring i Babylon. En af verdens allernyeste religioner formuleret på skrift er humanisme. Det første humanistiske manifest så dagens lys i 1931, og vi kan begynde at se konturerne af et nyt forsøg på at gennemføre det Gud satte en stopper for, da Han forvirrede sprogene, og spredte menneskene ud over hele jorden. I dag gør satellitter, internet og TV at en verdensbefolkning på 7 milliarder kan være i næsten konstant forbindelse med hinanden i real time, og det giver sammen med store landvindinger inden for medicin, militær og andet menneskeheden en følelse af at vi er så stærke at vi kan/vil overvinde alle hindringer hen ad vejen hvis vi står sammen,

men forudsætningen er at vi lader eksperterne styre og regere over os. Problemet er så at det er rigtigt hvad vi læser henholdsvis i Rom. 3,23: alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud,

og Rom. 3,  10 – 13: som der står skrevet: Der er ingen retfærdig, ikke en eneste.  Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud.  De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig; der er slangegift under deres læber,

 Disse to skriftpassager er desværre en korrekt beskrivelse af hver enkelt person i verden, heriblandt de eksperter, som jordens befolkning betror ledelsen til.

Der findes selvfølgelig undtagelser. 

Det er dem, der har taget imod Guds kald til omvendelse og efterfølgelse af Jesus (her mener jeg ikke bare en, ved navn Jesus, men Bibelens ene sande Jesus, som er defineret af det Paulus kalder den sunde lære), men der er dog så få, af den slags at deres indflydelse på verden er så ringe at den stort set ikke er målelig. Eksperterne, som jeg lige har benævnt dem fortæller os at hvis vi ikke skal gå under på grund af menneskabt klimaforandring, så må vi lade dem (eksperterne) udstikke reglerne for hvordan vi skal leve vores liv. Klimaforandring er bare ét blandt flere eksempler på at de finder undskyldninger for at styre os "til vores eget bedste". I skrivende stund har de endnu en undskyldning, og det er covid-19 forskrækkelsen. Derudover har vi  religion og kultur. De fortæller os at alle religioner og alle kulturer er lige gode, og at det bedste vi kan gøre er at lave et mix af det hele ved at flytte rundt på befolkningsgrupper, så vi alle hen ad vejen bliver ens.

Sådan gjorde romerne da de regerede over ¼ af jordens befolkning. De flyttede rundt på hele befolkningsgrupper. Et eksempel var at flytte 80 % af Saksens befolkning til England, hvorved betegnelsen angelsaksere opstod At ”røre rundt i gryden” af befolkninger er en vej frem imod det at nedbryde nationalfølelse og national identitet, som er en trussel imod globalisternes planer om at oprette et centralt globalt styre.  EU er et af deres ”prøveballoner” på vejen frem imod deres endelige mål.

Når vi alle er blevet ens, vil der opstå varig fred. Sådan er budskabet! I en sådan verden er der 2 ting, der er som ”en hund i et spil kegler”

Den ene ting er nationalstaten, for den er en hindring for globalisme, hvor hele verden er underlagt eksperternes centrale styre, som alle jo kan se er "den rigtige løsning".

Den anden ting er bibeltro kristendom, for der er det ”forfærdelige” ved sand bibeltro kristendom, at her er der en leder (Jesus), som siger ”jeg er den ene sande Gud, og jeg er Sandheden” med stort S.

 Den, der har klarsyn kan se hvordan både nationalstaten og bibeltro kristendom er lagt for had, og bliver bekæmpet af globalisterne.

Jeg havde engang forbindelse til en kvinde, der var ansat hos hjemmeplejen i Odense.

Hjemmehjælpere, der er ansat hos kommunen, kan vælge mellem at køre ud til borgerne i kommunens biler eller at køre i sin egen bil, og så få kørselsomkostningerne dækket af kommunen. Hun valgte at køre i sin egen bil, og da  hun monterede et skilt på sin bil, som sagde ”Jesus frelser”.

blev hun af den årsag fyret fra sit arbejde. Vi er kollektivt blevet så hjernevaskede at selv kristne finder det i orden at fyre en sådan person, for selv om man siger at vi lever i et kristent land, så skal vi ikke tale for meget om vores tro.

Englands befolkning stemte i juni 2016 for at forlade EU, som er et af globalisternes vigtigste projekter. Nu 4 år efter er England stadig ikke helt og fuldt ude af EU’s kvælergreb. Det fortæller os noget om den kolossale magt eksperterne, som jeg benævner dem har. Disse eksperter er en blanding af ikke-demokratisk valgte karriereembedsfolk, og internationale bankfolk, som styrer stort set alle verdens nationalbanker.

Selv den danske nationalbank blev grundlagt, som en privat bank, hvor en af grundlæggerne var en fra Rothschild bankdynastiet.

Bibelens budskab er klar: Der vil komme en person (fortabelsens søn) som vil opnå en verdensomspændende magtposition. Han omtales således i 2. Tess. 2, 3-5: Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.

Denne person omtales i 2. Johannesbrev som Antikrist, og i Johannes åbenbaringen omtales han som dyret, som Satan giver al sin magt.

   Jeg indledte artiklen her med et citat fra 1. Mosebog om Babel, som er et eksempel på menneskets trang til at bygge stærke enheder, der glorificerer Dem selv, og giver dem en tro på at de kan opbygge et system, hvor de ikke har behov for Gud, men faktisk selv er guder. Babel er oftest omtalt som Babylon, og er et billede på Det store Babylon i endetiden, som Johannes Åbenbaringen omtaler.

 Personligt tror jeg at globaliseringstendenserne er forberedelser til Antikrists magtovertagelse. Derfor har jeg andetsteds her på hjemmesiden skrevet en del om netop globalisering, og det kan du komme direkte til ved at klikke her.